Uživatelské podmínky provozovatele

UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY PROVOZOVATELE   (KPP)

 

Děkujeme vám za používání našich aplikací a služeb („služby“). Služby poskytuje  společnost MICROSITE CZ s.r.o., IČ: 24776653 , dále jako „provozovatel“.

Užíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito uživatelskými podmínkami a stáváte se uživatelem našich služeb.  Pečlivě si je prosím přečtěte. 

Většina našich služeb je bezplatných!

Placené služby lze objednat prostřednictvím podpory Dodavatele a ve znění Veřejných Smluvních Podmínek Dodavatele.

Služby, při kterých si nic neobjednáváte jsou vždy bezplatné. Viz. VSP.

 

Jedná se zejména o používání služeb:

Poptávka služeb

Email kontakt

Podpora Provozovatele

Chat

Vyhledávání 

Kontaktní řádek

Odkazování  na stránky a podstránky

 

Souhlasíte s tím, že pokud v rámci služeb Provozovatele poskytnete svoje data a kontakty, může je Dodavatel použít k účelu, ke kterému je sdělujete a k účelu ke kterému služba slouží.

 

Provozovatel nesmí vaše data prodávat třetím stranám.

 

Uživatel uděluje souhlas s tím, aby ho Provozovatel služby oslovoval s doporučeními a jinými sděleními a to vlastními službami nebo prostřednictvím služeb třetích stran.

 

Provozovatel má právo služby odstavit, změnit, nebo zrušit služby nebo jejich části.

Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby smíte vyžívat jen v mezích platných právních předpisů. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání. 

Používáním služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Obsah služeb nemůžete používat, pokud nezískáte svolení jeho vlastníka nebo jiný pokud tak není povoleno příslušnými právními předpisy. 

Tyto podmínky vám neudělují právo používat žádné značky ani loga používaná v našich službách. 

 Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu. Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro sběr či jiné využívání obsahu tohoto webu. 

Ve službách se zobrazuje i obsah, který nepatří Provozovateli. Za tento obsah odpovídají pouze subjekty, které jej zveřejňují. Obsah můžeme kontrolovat, abychom určili, zda je legální a splňuje naše zásady, a pokud se domníváme, že naše zásady nebo právní předpisy porušuje, můžeme obsah odstranit nebo zamezit jeho zobrazování. Berte prosím na vědomí, že výše uvedené neznamená, že obsah prověřujeme. 

V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit. 

Některé z našich služeb jsou dostupné pro mobilní zařízení. Nepoužívejte tyto služby způsobem, který by rozptyloval vaši pozornost a vedl k nedodržování dopravních a bezpečnostních předpisů. 

Provozovatel bude čestně zacházet s vašimi osobními údaji a chránit vaše soukromí. Použitím našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Provozovatel  může tyto údaje v souladu s ochranou osobních údajů využívat.

Provozovatel vám uděluje osobní, celosvětově platnou, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání softwaru, který vám Provozovatel poskytuje jako součást služeb zdarma. Výhradním účelem této licence je umožnit vám používat služby a využívat jejich přínosy způsobem povoleným v těchto klientských podmínkách. Žádnou část našich služeb ani softwaru, který tyto služby zahrnují, nesmíte kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat a také nesmíte provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) takového softwaru ani se pokoušet jej extrahovat. Výjimkou jsou případy, kdy jsou tyto zákazy v rozporu s právními předpisy nebo kdy k tomu máte od Provozovatele písemné povolení.

Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme. 

Provozovatel ani dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách nebo v dodatečných podmínkách. Například se v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme „tak, jak jsou“. 

Některé právní řády poskytují určité záruky, například odvozené záruky týkající se obchodovatelnosti, vhodnosti k určitému účelu a neporušování práv. V rozsahu, který právní předpisy umožňují, se zříkáme veškerých záruk. 

Pokud to platné právní předpisy umožňují, neponese Provozovatel ani její dodavatelé či distributoři odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí. 

Ve všech případech platí, že Provozovatel ani její dodavatelé či distributoři neponesou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat. 

Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby.

 

Jestliže s těmito klientskými podmínkami služeb nesouhlasíte, měli byste naše služby přestat používat.

 

 

COOKIES: Tento portál využívá soubory cookie. K získání více informací si pročtěte naše zásady používání cookie. Pokud nesouhlasíte s jejich použitím, je třeba provést změnu nastavení prohlížeče.

Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěné na Váš počítač, tablet nebo "chytré telefony", webovými stránkami které navštívíte. Tyto soubory jsou všeobecně používané pro fungování webových stránek anebo, aby stránky pracovaly efektivně, stejně jako aby poskytovaly informace vlastníkům webových stránek.

 

Jak mohu odmítnout a vymazat soubory cookie?

Soubory cookie nepoužíváme ke sběru osobních údajů, které lze použít k identifikaci návštěvníka. Nicméně, pokud si tak přejete učinit, můžete zvolit možnost odmítnout či blokovat soubory cookie používané v rámci tohoto portálu nebo třetích stran změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče – pro více informací viz „funkce nápovědy“ v rámci vašeho internetového prohlížeče. Berte prosím na vědomí, že většina internetových prohlížečů povoluje používání souborů cookie, a pokud si tedy nepřejete soubory cookie používat, může být zapotřebí soubory cookie aktivně blokovat či mazat. Ohledně informací o používání souborů cookie v internetových prohlížečích na mobilních telefonech a podrobností o tom, jak takové soubory cookie zakázat či vymazat, viz návod k použití vašeho mobilního telefonu. Pokud odmítnete používání souborů cookie, budete stále schopni navštívit naše webové stránky, ale některé funkce nemusí správně fungovat.

 

Jak lze upravit využívání cookies?

Pokud jste tuto webovou stránku již v minulosti navštívili, mohou být ve vašem počítači již dříve uložené soubory cookie. Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.